คุณอยู่ที่นี่

ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล_พ.ศ._2558_รายชื่อนิติบุคคลจัดตั้งใหม่_เดือนมกราคม

รายชื่อนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ประจาเดือน, เป็นข้อมูลจากการรับจดทะเบียนนิติบุคคลที่สานักงานของ, กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทั่วประเทศ, ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้, เลขทะเบียน 13 หลัก, ชื่อนิติบุคคล, วันที่จดทะเบียน, ทุนจดทะเบียน, รายละเอียดวัตถุประสงค์, ที่ตั้งสานักงานใหญ่.

รายการเลขทะเบียน/ชื่อนิติบุคคล

คลิกเพื่อดูเนื้อหาเพิ่มเติม:

รายการวันที่จดทะเบียน

คลิกเพื่อดูเนื้อหาเพิ่มเติม:

ทุนจดทะเบียน

คลิกเพื่อดูเนื้อหาเพิ่มเติม:

ดูเพิ่มเติม:

คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง: